Valgiaraščiai.lt naudojimosi taisyklės

Dokumentas atnaujintas: 2020-03-01

Ši sutartis (toliau tekste - sutartis, kontraktas arba taisyklės) yra tarp IĮ Infoprojektai, į.k. 300660301, registruotos Lietuvos Respublikoje (toliau tekste Infoprojektai arba paslaugos teikėjas, arba sistemą administruojanti įmonė, arba mes) ir Užsakovo, kurio duomenys pateikiami registracijos formoje (toliau tekste - užsakovas, klientas arba Jūs) dėl naudojimosi sistema Valgiaraščiai.lt (toliau tekste - sistema arba Valgiaraščiai.lt) ir jos siūlomomis paslaugomis (toliau - paslaugos arba funkcijos) bei joje įkelto ir/ar sukurto turinio (toliau - turinys) naudojimu. Užsakovu yra laikomas asmuo, fizinis arba juridinis, kurio duomenys pateikiami sistemos registracijos formoje, Užsakovo dalyje ir kuris atitinka šių taisyklių reikalavimus.

Šios taisyklės taip pat taikomos ir Užsakovo nurodytam administratoriui bei Užsakovo paskyroje sukurtiems visiems vartotojams, o taip pat asmenims, kurie nėra užregistruoti sistemoje, bet jie gauna Užsakovo prisijungimus ir prisijungia prie sistemos ar kitaip ja naudojasi (Užsakovas užtikrina, kad visi vartotojai, kuriuos užsakovas sukuria, ar kurie naudojasi jo paskyra, prieš prisijungiant prie sistemos, yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, ir kad jos jiems taikomos pilna apimtimi nuo momento, kuomet jie prisijungia prie sistemos pirmą kartą ir, kad už jų veiksmų sistemoje pasekmes, paslaugų teikėjui pirmiausia atsako Užsakovas, su kurio duomenimis buvo prisijungta prie sistemos, nepriklausomai nuo to ar yra/planuojami ginčai tarp Užsakovo ir asmenų, kuriems Užsakovas suteikė arba kitaip sudarė sąlygas gauti prisijungimo prie sistemos duomenis).

Taisyklėse, punktai pažymėti ženklu "-" pateikiami, papildo šias taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.

Jūs, būdamas Užsakovu, užtikrinate, kad susipažinote su žemiau išdėstytomis taisyklių nuostatomis ir patvirtinate, kad:

 1. Sutinkate su šiomis taisyklėmis ir kad jų laikysitės.
 2. Elektroniniu būdu patvirtinate susipažinimą su taisyklėmis ir jų laikymąsi, ir kad šis būdas Jums yra priimtinas ir jį laikote lygiaverčiu rašytinei sutarčiai tarp Jūsų ir Mūsų.
 3. Veikiate per registruotą teisinę veiklos formą Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje (juridinį asmenį, individualią veiklą, verslo liudijimą ar atitinkamo turinio dokumentą) ir Jūs arba juridinis asmuo per kurį veikiate yra patvirtintas arba registruotas maisto tvarkymo subjektas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir/arba maisto verslo operatorius pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002).
 4. Atstovaujate save arba juridinį asmenį užregistruojant sistemoje užsakovą, užsakant paslaugų licencijas, naudojantis sistema ir turiniu joje, ir tam turite visus reikiamus įgaliojimus ir teises.
 5. Sutinkate gauti informaciją susijusią su naudojimusi sistema, o taip pat tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, kurių vėliau galėsite atsisakyti, pasirinkę atsisakymo funkciją mūsų laiškuose.
 6. Jeigu esate fizinis asmuo, jums jau yra suėję 18 metų arba pagal galiojančius teisės aktus esate laikomas turinčiu teisę ir galinčiu sudaryti šio pobūdžio sutartis. Jeigu Jums dar nėra 18 metų, privalote kreiptis į mus ir pateikti teisinius pagrindus, įrodančius Jūsų teisę sudaryti šio pobūdžio sutartis ir prisiimti iš to kylančius įsipareigojimus.
 7. Saugosite ir laikysite paslaptyje prisijungimo prie paskyros duomenis: prisijungimo adresą, vartotojo vardą, slaptažodį, prisijungimus prie el.pašto, kurį užregistravote sistemoje, taip pat ir prisijungimus prie kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių iš kurių naudojatės sistema. Taip pat, kad patys savo atsakomybe pasirūpinsite informacijos saugumo priemonėmis pasirenkant prietaisus ir ryšio priemones prieigai prie Jūsų paskyros sistemoje.
 8. Užsakovas yra atsakingas už veiksmus savo paskyroje, taip pat ir tuomet, kada prisijungiama prie Užsakovo paskyros su jo prisijungimo duomenimis be jo leidimo.
 9. Po kiekvienos darbo sesijos sistemoje, visuomet atsijungsite nuo savo paskyros.
 10. Sužinoję ar įtarę apie neleistiną prisijungimą, iškart pakeiskite prisijungimo slaptažodį.
 11. Mes galime savarankiškai įdiegti/keisti/teikti licencijas, turinį, sistemos funkcijas, konsultacijas ir kitas paslaugas, o taip pat nustatyti/keisti jų kainas ir teikimo sąlygas, taikomas bendrai visiems arba individualiai atskiriems sistemos vartotojams ar jų grupėms.
 12. Paskyra skirta ir galioja tik vienam užsakovui. Vienas užsakovas gali turėti tik vieną paskyrą. Paskyra naudojasi tik Užsakovas, o paskyros vartotojai naudoja sistemą tik jo vardu ir tik jo naudai ir neturi teisės kurti vertės/naudos ne užsakovui (tretiesiems asmenims).
 13. Draudžiama vartotojo paskyrą ar naudojimąsi ja parduoti, perparduoti, nuomoti, subnuomoti, leisti ja neatlygintinai arba bet kaip kitaip naudotis trečiosioms šalims ar jų naudai išskyrus, kuomet yra mūsų atskiras raštiškas sutikimas.
 14. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 15. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 16. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 17. Mes galime imtis visų įmanomų teisėtų priemonių užtikrinant mūsų teises ir interesus, kas apima bet kokius Jūsų paskyros apribojimus ar panaikinimą.
 18. Privalote pilnai, tinkamai ir laiku apmokėti mūsų išrašytas sąskaitas Jums. Prieiga prie mokamų sistemos funkcijų/paslaugų arba kita mūsų paslauga, už kurią išrašoma sąskaita, pradedama teikti/atlikti/pateikiama pilnai apmokėjus sąskaitą, nebent būtų numatyta kitaip.
 19. Sąskaitos apmokėjimu laikomas informacijos gavimas iš mūsų banko, patvirtinantis apie faktinį piniginių lėšų patekimą į mūsų sąskaitą iš užsakovo, pagal mūsų išrašytą sąskaitą.
 20. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 21. Neprivalome, bet galime Jus informuoti el.paštu apie besibaigiantį sistemos paslaugų/paskyros galiojimą, kuriuos, kad neprarastumėte savo informacijos, privalote pratęsti laiku, dar joms galiojant. Turite patys pasirūpinti ir įsitikinti, kad gaunate mūsų el.laiškus.
 22. Už paskyros pratęsimą turite pilnai apmokėti ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki galiojančios paskyros paskutinės galiojimo dienos pabaigos (23:59:59 valandos).
 23. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 24. Paslaugų/paskyros ar jų pratęsimo atsisakoma, laiku neapmokėjus už paslaugų/paskyros įjungimą/pratęsimą pagal sąskaitą ir/ar pasibaigus paslaugų/paskyros galiojimui.
 25. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 26. Baigus paskyrai galioti, ji, mūsų nuožiūra, gali tapti nemokama (su tuo metu numatytais plano resursais) arba ištrinta. Abiem atvejais Užsakovo turinys gali būti ištrinamas iš sistemos.
 27. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 28. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 29. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 30. Užsakovams sistemoje taip pat draudžiama: naudoti įžeidžiančių, nešvankių prisijungimo vardų, atributikos, nuotraukų, tekstų; platinti/viešinti nepageidaujamos reklamos, klaidinančio turinio ar įterpti turinį į jam pagal paskirtį neskirtas vietas; rinkti vartotojų asmeninę ar kitą informaciją, kuria jie nesidalina; prisijungti prie kitų vartotojų paskyrų be jų sutikimo; kelti nuorodas į turinį, trečiųjų asmenų valdomas sistemas ar jų funkcijas ir/ar skatinti kitus tai daryti, jeigu tai mūsų manymu nepageidaujamai apkrauna sistemą, platinamas ar vykdomas kenkėjiškas kodas.
 31. Be mūsų raštiško sutikimo Jūs negalite: demonstruoti tretiesiems asmenims sistemos ar sudaryti tam sąlygas; atskleisti sistemos programavimo kodo, prisijungti prie sistemos serverių ir/ar juose esančių failų, duomenų bazių, duomenų perdavimo srautų ir kitų sistemos resursų ar bandyti tai daryti; apkrauti sistemos darbą trečiųjų šalių programomis įskaitant ir padedančiomis automatizuoti sistemos funkcijas (sistema skirta žmogaus darbui, išskyrus atvejus, kuomet tai mūsų pačių įgyvendinta ar nurodyta); apeiti sistemos apsaugos priemonių arba radus spragų naudotis jomis; įterpti kitų programų ar programinių kodų dalių į mūsų sistemos kodą; vykdyti mūsų nesuprogramuotų užklausų į mūsų serverius; kopijuoti sistemos ir jos reprezentacinių tinklalapių (Valgiarasciai.lt ir kt.) tekstų, dokumentų, informacijos pateikimo struktūrų ir formų, funkcijų, veikimo principų ir/ar tai panaudoti kitose programose; imtis bet kokių veiksmų, kurie trikdytų sistemos darbą.
 32. Turime teisę stebėti ir/ar analizuoti sistemos vartotojų veiksmus ir jų naudojamą turinį, teikti užklausas ir/ar gauti informaciją apie Jus ar Jūsų paskyros vartotojus iš bet kokių viešų ar privačių registrų, kad užtikrintume veikos atitikimą taisyklėms, tinkamą sistemos veikimą ir plėtrą, mūsų/užsakovų įsipareigojimų užtikrinimą arba teisės aktų numatytais atvejais.
 33. Negalite būti registruotu sistemos vartotoju, jeigu: esate teismo pripažintas kaltu už teisės pažeidimus susijusius su autorinėmis teisėmis, privatumu, dezinformavimu, šmeižtu, įsilaužimu į IT sistemas, intelektinės nuosavybės vagystės (piratavimu) ir už panašias veikas arba viešai tuo pagarsėję, taip pat kaip teisės aktų pažeidėjai, sukčiai, teroristai, nusikaltėliai arba tokių grupuočių nariai; Esate susiję su asmenimis (fiziniais ir/ar juridiniais) plėtojančiais, kuriančiais konkurencingas sistemas (produktus) ar žinomai planuojančiais tai daryti arba patys esate tokie asmenys.
 34. Jums priklauso Jūsų teisėtai sukurtas turinys sistemoje, kurį galite platinti pasirinkdami atitinkamus sistemos nustatymus.
 35. Mes galime archyvuoti jūsų paskyros/turinio kopijas savo nuožiūra pasirinktam laikotarpiui su tikslu jį atstatyti, sistemos tobulinimo/testavimų/plėtros poreikiams arba kuomet manome, kad tai reikalinga arba esame įpareigoti tai daryti pagal teisės aktus.
 36. Jūs leidžiate mums viešai naudoti Jūsų vardą/pavadinimą, logo, paskyroje naudojamą atributiką (aprašymą, prekių ženklus, šūkius ir kt.) mūsų marketingo medžiagoje (net ir ištrynus Jūsų paskyrą) kol manysime, kad tai aktualu mūsų marketingo strategijai.
 37. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 38. Jeigu Jūs viešai ar mums pateikiate pasiūlymų, pastabų, kritiką, nuomonių, idėjų dėl mūsų paslaugų ar sistemos veikimo/sutrikimų/klaidų, mes galime tuo naudotis be atlygio jums.
 39. Visi Jūsų suteikti leidimai mums yra neatlygintini, neišimtiniai, galiojantys neribojant teritorijoje ir automatiškai suteikiantys visus susijusius išvestinius leidimus ir teisių suteikimus reikalingus įgyvendinti mūsų teises/įsipareigojimus ir/ar užtikrinti tinkamą sistemos veikimą/plėtrą. Suteikdami šiuos leidimus/teises atsisakote, bet kokių teisių į moralinės/neturtinės žalos/nuostolių kompensavimą/atlyginimą ir sutinkate, kad bet koks pažeidimas iš mūsų pusės gali būti laikomas daugiausiai tik šių taisyklių ar mūsų tarpusavio rašytinės sutarties pažeidimu. Niekas šiose taisyklėse negali būti laikoma/suprantama kaip sąlyga, kad mums suteiktumėte paminėtų leidimų, licencijų ar teisių.
 40. Mes suteikiame jums ribotą, atšaukiamą, asmeninę, neribojamą teritorijoje, neišimtinę, nesuteikiančią teisės sublicencijuoti ir neperleidžiamą teisę naudoti sistemą ar sistemoje sukurtą turinį: a) naudojantis demonstracine versija - tik asmeninio susipažinimo su sistemos veikimu ir tik nekomerciniais tikslais (tai apima ir tai, kad negalite naudoti sistemoje sukurto/kuriamo turinio, taip pat viešinti/pateikti/rodyti jo, tiek ir pačios sistemos ar savo paskyros aplinkos tretiesiems asmenims) b) susimokėjus už sistemos naudojimą - komerciniais ir nekomerciniais jūsų, kaip užsakovo, veiklos tikslais, nekuriant naudos tretiesiems asmenims (nebent pagal atskirą, specialią licenciją).
 41. Galite dalintis savo turiniu sistemos viduje su kitais vartotojais arba viešai su trečiaisiais asmenimis, per mūsų sistemą/-as ar per su ja susietas mūsų partnerių aplikacijas/sistemas.
 42. Be mūsų raštiško sutikimo Jūs negalite platinti sistemoje sukurto turinio ar jo dalių kitose sistemose, kurios neturi sąsajos su šio turinio pateikimu iš mūsų sistemos, arba tretiesiems asmenims, nepriklausomai kokiu formatu turinį platintumėte (tekstu, spausdintą popieriuje, nuotraukomis, PDF ar kitų formatų failais/duomenimis), nebent Jūsų apmokėta speciali licencija tai leistų. Šiam punktui taikoma išimtis, kuomet aiškiai nurodoma prie turinio/turinyje arba dokumente, kuriame yra turinys: "Parengta su Valgiaraščiai.lt". Platinate turinį savo rizika. Taip pat turite imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintumėte, jog turinys nebūtų platinamas pažeidžiant šias taisykles ir po to, kuomet juo pasidalinate su konkrečiais trečiaisiais asmenimis arba viešai.
 43. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 44. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 45. Nustatę neteisėtai platinamą turinį ar kitokį neteisėtą, ar šias taisykles pažeidžiantį naudojimąsi sistema/paslaugomis/paskyra/turiniu, turime teisę be išankstinio perspėjimo, savo nuožiūra taikyti užsakovui, visas kartu arba dalimis, šias priemones: suspenduoti paskyrą ir turinio sklaidą; taikyti piniginę baudą; kreiptis į teisėsaugos institucijas; reikalauti atlyginti žalą/nuostolius; ištrinti užsakovo paskyrą ir/ar turinį; paskelbti apie užsakovo veiksmus viešai; imtis kitų priemonių, užtikrinančių neteisėtų veiksmų sustabdymą, panaikinimą ir/ar prevenciją.
 46. Mūsų pateiktas sistemoje turinys, nebūtinai reiškia, kad galite juo naudotis be apribojimų ir nepažeidžiant kitų asmenų teisių. Sistemoje gali būti pateikta informacija apie turiniui ir jo naudojimui taikomas sąlygas ir teisinį režimą.
 47. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 48. Nebūtinai visos taisyklėse aprašytos sistemos funkcijos yra palaikomos konkrečiu metu. Prieš pradedant naudotis sistema, turite susipažinti su būtent tuo metu siūlomomis funkcijomis. Taip pat, nereiškia, kad konkrečiu metu mes būtinai įgyvendinsime ar privalome įgyvendinti visas savo teises ir pilna apimtimi, tačiau taip gali būti ir tokią teisę mes pasiliekame.
 49. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 50. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 51. Taisyklės pradeda galioti nuo registracijos paraiškos pateikimo, arba nuo pirmo prisijungimo prie sistemos, arba nuo licencijos sistemoje užsakymo, arba nuo pradėjimo naudotis sistema, priklausomai nuo to, kokį pirmą veiksmą Jūs atliekate, ir galioja iki bus panaikinta Jūsų paskyra sistemoje, ir netgi paskyrą ištrynus (žemiau taisyklėse numatytais atvejais), nepriklausomai nuo to ar esate pasirinkę mokamą ar nemokamą paslaugų planą, ar visai jo nepasirinkę. Sutinkate, kad taisyklės gali būti papildytos kitomis nuostatomis įvairių paslaugų/funkcijų užsakymo metu.
 52. Mums arba jums nutraukus paslaugų teikimą/naudojimąsi paslaugomis, toliau lieka galioti taisyklių nuostatos dėl garantijų nesuteikimo, žalos ir nuostolių atlyginimo, ginčų sprendimo, atsakomybės ribojimo, konfidencialumo, sistemos atributikos nurodymo viešiname turinyje, Bendrųjų nuostatų.
 53. Jei suteikiate prisijungimus naudotis sistema tretiesiems asmenims, laikoma, kad juos prieš tai tinkamai supažindinote su šiomis taisyklėmis ir informavote, kad jiems šios taisyklės taip pat taikomos ir, kad jų atlikti veiksmai laikomi atliktais jūsų vardu ir, kad dėl to kilusios pasekmės tenka jums.
 54. Demonstracinė versija, jos funkcijos ir galiojimo laikas apibrėžiama atitinkamoje licencijoje, jeigu tokia siūloma sistemoje atitinkamu metu. Mes turime teisę sutrumpinti ar nutraukti jos galiojimą ir anksčiau nei numatyta jos trukmė arba pratęsti ilgesniam laikotarpiui. Jūs galite nutraukti naudojimąsi sistema/paslaugomis nepratęsdami paslaugų/paskyros galiojimo.
 55. Jeigu pažeisite šias taisykles, galime savo nuožiūra ir be pranešimo/argumentavimo: a) apriboti prieigą prie Jūsų paskyros ir/ar; b) sustabdyti visų arba dalies paslaugų/funkcijų teikimą ir/ar; c) imtis kitų veiksmų numatytų šiose taisyklėse, ir/ar d) ištrinti jūsų paskyrą su visu joje esančiu turiniu, o taip pat mes turime teisę ateityje Jūsų daugiau neregistruoti sistemoje ar neteikti dalies jos paslaugų ar funkcijų.
 56. Jūs naudojatės sistema tokia, kokia ji yra atitinkamu metu ir tai darote savo rizika. Naudojimuisi sistema, turite patys pasirūpinti reikalinga kompiuterine įranga, interneto ryšiu, naršyle, kitomis programomis ar priemonėmis.
 57. Išskyrus kuomet aiškiai nurodyta taisyklėse ar sistemoje ir atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, mes nesuteikiame jokių garantijų dėl sistemos tinkamumo ar atitikimo konkrečiam tikslui, paslaugų bei sukuriamo turinio kokybės tinkamumo ar sistemos veikimo nepažeidžiamumo. Prieš užsakant mokamą paslaugų planą, sistemą galima išbandyti ir susipažinti su ja užsakius demonstracinę licenciją ar kitokiais būdais, kuriuos mes teikiame.
 58. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 59. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 60. Mūsų bendra atsakomybė Jums yra ribojama už sistemos licenciją Jūsų sumokėtos mums pinigų sumos ribose, bet ne didesnėse negu Jūsų buvo sumokėta už paskutinį Jūsų licencijos užsakymą/pratęsimą, ne ilgesnį kaip už 12 mėnesių.
 61. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 62. Mūsų su Jumis santykiams ir ginčams, taip pat Jūsų naudojimuisi sistema, savo paskyra ir jos paslaugomis/funkcijomis, taikomos šios taisyklės, Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai ir mūsų rašytiniai tarpusavio susitarimai, jeigu tokie yra.
 63. Visi tarp mūsų kylantys ginčai ir nesutarimai pirmiausia turi būti sprendžiami taikiu būdu. Nepavykus jų išspręsti taikiai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško vienos Šalies kreipimosi į kitą Šalį, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas galutinai sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Vilniuje, pagal Lietuvos Respublikos teisę.
 64. Pagal šias taisykles, mes ir jūs esame atskiros, laisvos ir nepriklausomos šio susitarimo šalys. Mes ir Jūs nesame vieni kitiems verslo partneriai, agentai, bendrasavininkai, bendraautoriai, darbdaviai ir/ar darbuotojai, bendrą ar jungtinę veiklą vykdantys.
 65. Šios taisyklės taikomos šio susitarimo šalims, jų teisėtiems paveldėtojams, atstovams, perleistų teisių turėtojams.
 66. Jūs negalite perleisti savo paskyros ar visų bei dalies teisių kylančių iš šių taisyklių, asmenims, kurių paskyros buvo mūsų terminuotos ar kuriems mes draudžiame tarpti registruotais sistemos vartotojais ir bet koks toks teisių perleidimas bus laikomas negaliojančiu ir pažeidžiančiu šias taisykles.
 67. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 68. Jokia šių taisyklių sąlyga negali reikšti teisės suteikimo jums perleisti dalį ar visų jūsų teisių nurodytų šiose taisyklėse, bet kokiai trečiajai šaliai, nebent yra mūsų raštiškas sutikimas.
 69. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 70. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 71. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 72. - punkto nuostatos pateikiamos, papildo taisykles ir įsigalioja, mokamų paslaugų užsakymo metu.
 73. Jūs, kaip užsakovas patvirtinate, kad šios taisyklės turi mūsų santykiams rašytinės sutarties galią Jums. Tai atitinkamai patvirtiname ir mes iš mūsų pusės.
 74. Patvirtinate, kad jūsų paskyroje ir joje sukurtų kitų vartotojų paskyrose yra nurodyti teisingi ir realiai egzistuojančių asmenų duomenys, įskaitant bet neapsiribojant jų vardais, telefonais, el.pašto adresais, ir kad jais išimtinai naudojasi tik šie asmenys, ir kad jie visi yra supažindinti su šiomis taisyklėmis ir naudojasi Jūsų paskyra sistemoje išimtinai tik Jūsų, kaip užsakovo naudai ir interesais. Jūs užtikrinate, kad šioje sistemoje su visais Jūsų paskyroje sukurtais kitais vartotojais turite konfidencialios informacijos saugojimo ir neatskleidimo įsipareigojimus Jums, kurie taip pat atitinkamai apima ir tokias informacijos saugojimo ir neatskleidimo nuostatas, kurios mūsų taikomos Jums pagal šias taisykles.
 75. Jūs, kaip užsakovas, patvirtinate, kad Jūsų paskyroje nurodytas administratorius turi visas teises ir įgaliojimus užsakyti/pratęsti/sutrumpinti/nutraukti ar kitaip keisti paslaugų licencijas (pagal tuo metu galiojančias licencijų sąlygas) arba visiškai ištrinti Jūsų paskyrą ir joje esantį turinį, o taip pat kurti paskyras papildomiems vartotojams Jūsų paskyroje ir nustatinėti jiems teises darbui sistemoje, sutikti su šiomis ir/ar atnaujintų taisyklių sąlygomis Jūsų vardu bei atlikti kitus veiksmus, kurie numatyti šiose taisyklėse Jums.
 76. Taisyklių dalies ar atskiros nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančiomis likusių nuostatų.

Dokumento pabaiga.

---------

Su teisiniais dalykais susijusius pranešimus siųskite mums el.paštu: legal1@valgiarasciai.lt